Links

Trỏ tên miền từ Tenten

Truy cập trang quản trị tên miền của Tenten và nhập thông tin tài khoản: https://domain.tenten.vn/
1. Trỏ tên miền chính:
Giả sử tên miền chính của bạn là tenmiencuaban.com, và bạn muốn tạo một tên miền chính mới là minigametenmiencuaban.com thì bạn tạo mới bản ghi với thông tin sau:
Host record: @ Type (Loại): A Value (Giá trị): 103.92.30.179
2. Trỏ tên miền phụ:
Giả sử tên miền chính của bạn là tenmiencuaban.com, và bạn muốn tạo một tên miền phụ là minigame.tenmiencuaban.com thì bạn tạo mới bản ghi với thông tin sau:
Host record: minigame Type (Loại): A Value (Giá trị): 103.92.30.179