Nhiệm vụ

Người chơi sẽ được cộng thêm lượt chơi khi tham gia làm nhiệm vụ mà bạn thiết lập sẵn.

  • Lưu ý: Section NHIỆM VỤ chỉ xuất hiện khi ở bước Tạo mới game khi bạn chọn một trong hai kịch bản là Đua Top Nhận Thưởng hoặc kịch bản Kết Hợp. (chỉ có trên PRO ADVANCED)

Bước 1: Chọn Nhiệm vụ

Tại trang giao diện chính, chọn "Nhiệm vụ"

[1] Tên nhiệm vụ: Bao gồm Hình ảnh và tên nhiệm vụ sẽ xuất hiện. [2] Tuần hoàn: Trạng thái không lặp lại hoặc lặp lại hằng ngày nhiệm vụ này. [3] Phần thưởng: Là phần thưởng người chơi nhận được sau khi thực hiện nhiệm vụ. [4] Trạng thái: Thể hiện trạng thái của nhiệm vụ. [5] Hành động: Là những thao tác để bạn lựa chọn chỉnh sửa hoặc xóa nhiệm vụ.

Bước 2: Cấu hình các nhiệm vụ

1. Câu hỏi trắc nghiệm

- Phần thưởng: Bạn có thể chọn hình thức là thưởng bằng lượt hoặc thưởng bằng điểm và số lượng lượt hoặc điểm mà người chơi trả lời đúng câu hỏi được cộng. Lưu ý: Số lượng lượt cài đặt sẽ là số lượt cho mỗi câu trả lời đúng - Tuần hoàn: Bạn có thể chọn không lặp lại hoặc lặp lại hằng ngày nhiệm vụ. - Mở rộng: Là số câu hỏi người chơi sẽ phải trả lời khi thực hiện nhiệm vụ này (Ví dụ: hệ thống sẽ random chọn 2 câu hỏi trong 10 câu hỏi của bạn cài đặt) - Hiển thị: Click để bật/tắt nhiệm vụ. - Tên nhiệm vụ: Tên nhiệm vụ sẽ xuất hiện tại giao diện chơi game. - Mô tả nhiệm vụ: Mô tả cho người chơi biết nếu thực hiện nhiệm vụ sẽ nhận được gì. - Chọn ảnh: Click để tải lên hình ảnh của bạn hoặc sử dụng hình ảnh mặc định.

Ngoài ra, để thay đổi và cấu hình hệ thống câu hỏi, bạn có thể chọn "Câu hỏi". - Click "Thêm Câu Hỏi" để thêm câu hỏi và đáp án mới. - Cick 📝 hoặc 🗑 để chỉnh sửa hoặc xóa câu hỏi.

2. Đăng nhập giờ vàng

- Phần thưởng: Bạn có thể chọn hình thức là thưởng bằng lượt hoặc điểm và số lượng lượt hoặc điểm mà người chơi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được cộng. - Tuần hoàn: Bạn có thể chọn không lặp lại hoặc lặp lại hằng ngày nhiệm vụ. - Mở rộng: Thời gian bắt đầu và kết thúc của khung giờ vàng. - Hiển thị: Click để bật/tắt nhiệm vụ. - Tên nhiệm vụ: Tên nhiệm vụ sẽ xuất hiện tại giao diện chơi game. - Mô tả nhiệm vụ: Mô tả cho người chơi biết nếu thực hiện nhiệm vụ sẽ nhận được gì. - Chọn ảnh: Click để tải lên hình ảnh của bạn hoặc sử dụng hình ảnh mặc định.

3. Đăng nhập hàng ngày

- Phần thưởng: Bạn có thể chọn hình thức là thưởng bằng lượt hoặc điểm và số lượng lượt hoặc điểm mà người chơi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được cộng. - Tuần hoàn: Bạn có thể chọn không lặp lại hoặc lặp lại hằng ngày nhiệm vụ. - Hiển thị: Click để bật/tắt nhiệm vụ. - Tên nhiệm vụ: Tên nhiệm vụ sẽ xuất hiện tại giao diện chơi game. - Mô tả nhiệm vụ: Mô tả cho người chơi biết nếu thực hiện nhiệm vụ sẽ nhận được gì. - Chọn ảnh: Click để tải lên hình ảnh của bạn hoặc sử dụng hình ảnh mặc định.

4. Chia sẻ chương trình

- Phần thưởng: Bạn có thể chọn hình thức là thưởng bằng lượt hoặc điểm và số lượng lượt hoặc điểm mà người chơi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được cộng. - Tuần hoàn: Bạn có thể chọn không lặp lại hoặc lặp lại hằng ngày nhiệm vụ. - Hiển thị: Click để bật/tắt nhiệm vụ. - Tên nhiệm vụ: Tên nhiệm vụ sẽ xuất hiện tại giao diện chơi game. - Mô tả nhiệm vụ: Mô tả cho người chơi biết nếu thực hiện nhiệm vụ sẽ nhận được gì. - Chọn ảnh: Click để tải lên hình ảnh của bạn hoặc sử dụng hình ảnh mặc định.

5. Khám phá cửa hàng (check-in)

- Phần thưởng: Bạn có thể chọn hình thức là thưởng bằng lượt hoặc điểm và số lượng lượt hoặc điểm mà người chơi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được cộng. - Tuần hoàn: Bạn có thể chọn không lặp lại hoặc lặp lại hằng ngày nhiệm vụ. - Hiển thị: Click để bật/tắt nhiệm vụ. - Tên nhiệm vụ: Tên nhiệm vụ sẽ xuất hiện tại giao diện chơi game. - Mô tả nhiệm vụ: Mô tả cho người chơi biết nếu thực hiện nhiệm vụ sẽ nhận được gì. - Chọn ảnh: Click để tải lên hình ảnh của bạn hoặc sử dụng hình ảnh mặc định.

- Bạn có thể Reset mã QR code của bạn hoặc Tải Mã QR Code về và dán tại cửa hàng, để người chơi có thể quét Mã QR code tại cửa hàng. - Nhiệm vụ này chỉ hoàn thành khi người chơi đến cửa hàng và quét mã QR code tại cửa hàng.

6. Mời bạn vào chơi

- Phần thưởng: Bạn có thể chọn hình thức là thưởng bằng lượt hoặc điểm và số lượng lượt hoặc điểm mà người chơi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được cộng. - Tuần hoàn: Bạn có thể chọn không lặp lại hoặc lặp lại hằng ngày nhiệm vụ. - Hiển thị: Click để bật/tắt nhiệm vụ. - Tên nhiệm vụ: Tên nhiệm vụ sẽ xuất hiện tại giao diện chơi game. - Mô tả nhiệm vụ: Mô tả cho người chơi biết nếu thực hiện nhiệm vụ sẽ nhận được gì. - Chọn ảnh: Click để tải lên hình ảnh của bạn hoặc sử dụng hình ảnh mặc định.

Người chơi khi thực hiện nhiệm vụ này sẽ được nhận popup thông báo như bên dưới.

Last updated