Links

Trỏ tên miền qua Cloudflare

Đăng nhập tài khoản quản trị của Cloudflare và tạo bản ghi sau ở phần DNS
1. Trỏ Tên miền chính
Giả sử tên miền chính của bạn là tenmiencuaban.com, và bạn muốn tạo một tên miền phụ là minigametenmiencuaban.com, sau đó tạo một bản ghi mới và điền các giá trị như sau:
Host record: @ Type (Loại): A Value (Giá trị): 103.92.30.179
2. Trỏ Tên miền phụ
Giả sử tên miền chính của bạn là tenmiencuaban.com, và bạn muốn tạo một tên miền phụ là minigame.tenmiencuaban.com, sau đó tạo một bản ghi mới và điền các giá trị như sau:
Host record: minigame Type (Loại): A Value (Giá trị): 103.92.30.179