Trỏ tên miền qua Cloudflare

Đăng nhập tài khoản quản trị của Cloudflare và tạo bản ghi sau ở phần DNS

1. Trỏ Tên miền chính

Giả sử tên miền chính của bạn là tenmiencuaban.com, và bạn muốn tạo một tên miền phụ là minigametenmiencuaban.com, sau đó tạo một bản ghi mới và điền các giá trị như sau:

Host record: @ Type (Loại): A Value (Giá trị): 103.92.30.179

2. Trỏ Tên miền phụ

Giả sử tên miền chính của bạn là tenmiencuaban.com, và bạn muốn tạo một tên miền phụ là minigame.tenmiencuaban.com, sau đó tạo một bản ghi mới và điền các giá trị như sau:

Host record: minigame Type (Loại): A Value (Giá trị): 103.92.30.179

Last updated