Links
Comment on page

Mã trúng thưởng

Lợi ích: Tạo mã trúng thưởng theo cấu trúc mã riêng hoặc nhập danh sách mã sẵn có
STARTER mặc định các mã phần thưởng giống nhau sẽ có cùng mã trúng thưởng.

Chọn mục "Mã trúng thưởng"

Nhấn chọn "Mã trúng thưởng" hàng cuối góc trái màn hình.
Khi có thông tin trúng thưởng thì "Mã trúng thưởng" sẽ được cập nhật cùng với mục trúng thưởng.