Xác thực người chơi bằng OTP

Tại sao hệ thống không gửi SMS OTP và hiển thị đã có lỗi xảy ra?
  • Khi Popup đăng nhập hiển thị "Đã có lỗi xảy ra trong quá trình xác thực, vui lòng quay lại khi khác" là tài khoản tạo game hiện tại đã hết tiền, user sẽ không đăng nhập chươi game được.

  • Lúc này, tại mục Quản lý OTP các tin nhắn sẽ có trạng thái Đang xử lý.

  • Bạn cần nạp thêm tiền vào tài khoản để tiếp tục game.

Last updated