Game Vòng Quay May Mắn

Lợi ích: Chọn và tạo mới minigame theo cách riêng của bạn.

Bước 1: Chọn minigame

Chọn "Chọn Game" để tạo một minigame mới.

***Lưu ý: Ở phiên bản STARTER, bạn chỉ có thể chọn tạo game Vòng Quay May Mắn.

Bước 2: Cấu hình chi tiết

Sau khi nhấn "Chọn Game", bạn sẽ được đưa đến giao diện màn hình như bên dưới và tiến hành cấu hình game tại đây.

1. Hình thức hiển thị

  • Chọn Tạo landing page nếu bạn cần minigame chạy trên 1 landing page của Woay hoặc tên miền của bạn (nếu có).

  • Chọn Gắn game trên popup của Website nếu bạn muốn khi mở website của bạn lên có một popup minigame xuất hiện (bạn cần có sẵn website để gắn game khi set up xong game).

Last updated