Trỏ tên miền từ Mắt Bão

Truy cập trang quản trị tên miền của Mắt Bão và nhập thông tin tài khoản: https://id.matbao.net/users/login/

Sau đó lần lượt chọn:

  • Mục Tên Miền

  • Click vào tên miền cần trỏ

  • Vào mục Quản lý DNS

1. Trỏ tên miền chính:

Giả sử tên miền chính của bạn là tenmiencuaban.com, và bạn muốn tạo một tên miền chính mới là minigametenmiencuaban.com, sau đó tạo một bản ghi mới và điền các giá trị như sau:

Thêm mới bản ghi sau: Host record: @ Type (Loại): A Value (Giá trị): 103.92.30.179

2. Trỏ tên miền phụ:

Giả sử tên miền chính của bạn là tenmiencuaban.com, và bạn muốn tạo một tên miền phụ là minigame.tenmiencuaban.com, sau đó tạo một bản ghi mới và điền các giá trị như sau:

Host record: minigame Type (Loại): A Value (Giá trị): 103.92.30.179

Last updated