Tạo game liên kết với website Haravan

Bạn cần phải hoàn tất tích hợp Haravan trên kho ứng dụng của Woay trước đó

Chọn thể loại game và kịch bản mong muốn.

Bước 1: Chọn game

Tại mục "Danh sách game", lựa chọn game bạn mong muốn và click "Chọn game".

Bước 2: Chọn kịch bản

Chọn kịch bản bạn mong muốn bằng cách click vào kịch bản đó và click "Tiếp theo".

Bước 3: Cấu hình chi tiết

  • Tạo game Kịch bản Popup trên website Haravan TẠI ĐÂY.

  • Tạo game Kịch bản Sau khi mua hàng trên website Haravan TẠI ĐÂY.

Last updated