Thêm/xóa thành viên trong tổ chức

MÔ TẢ CÁC PHÂN QUYỀN TRONG TỔ CHỨC:

  • Owner : Toàn quyền trong Chiến dịch minigameTổ chức

  • Manager: Toàn quyền trong Chiến dịch minigameTổ chức. Nhưng không được xóa các thành viên cùng vai trò Manager hoặc vai trò Owner

  • Admin: Toàn quyền trong Chiến dịch minigame

  • Designer: Chỉ có quyền vào mục Thiết kế của các Chiến dịch minigame

  • Customer Supporter: Chỉ có quyền vào mục Trúng thưởng của các Chiến dịch minigame

Thêm thành viên vào tổ chức

Bước 1: Thêm thành viên vào tổ chức

Click chọn "Tổ chức" và click chọn "Thêm Thành Viên"

Bước 2: Điền thông tin thành viên mà bạn mời vào

Thông tin mà bạn cần điền bao gồm: - Email của thành viên - Tên hiển thị của thành viên - Phân quyền giành cho thành viên

Sau đó click chọn "Xác nhận" để hoàn tất quá trình thêm thành viên vào tổ chức

Lưu ý:

  • Thành viên được mời vào tổ chức nhưng chưa đăng ký tài khoản trên app.woay.vn sẽ nhận được mail xác nhận gửi đến email đã điền

  • Thành viên được mời vào tổ chức nhưng đã đăng ký tài khoản trên app.woay.vn sẽ không nhận được mail mà chỉ cần thay đổi tổ chức, chọn tổ chức mới

Xóa thành viên trong tổ chức

Bước 1: Chọn thành viên để xóa

Tại thành viên bạn muốn xóa, click chọn biểu tượng thùng rác

Bước 2: Xác nhận xóa

Click chọn "Xác nhận" để hoàn tất xóa thành viên khỏi tổ chức

Last updated