Trỏ tên miền từ GoDaddy

Truy cập trang quản trị tên miền của GoDaddy và nhập thông tin tài khoản. Trong phần Domain Manager (Quản lý tên miền), click vào tên miền bạn đang muốn trỏ. Kéo xuống phần Additional Setting (Thiết lập bổ sung) và chọn Manage DNS:

1. Trỏ tên miền chính:

Giả sử tên miền chính của bạn là tenmiencuaban.com, và bạn muốn tạo một tên miền chính mới là minigametenmiencuaban.com, sau đó tạo một bản ghi mới và điền các giá trị như sau:

Host record: @ Type (Loại): A Value (Giá trị): 103.92.30.179

2. Trỏ tên miền phụ:

Giả sử tên miền chính của bạn là tenmiencuaban.com, và bạn muốn tạo một tên miền phụ là minigame.tenmiencuaban.com, sau đó tạo một bản ghi mới và điền các giá trị như sau:

Host record: minigame Type (Loại): A Value (Giá trị): 103.92.30.179

Last updated