Cấu hình Email bắn kết quả trúng thưởng

Bạn cần phải tích hợp email vào kho ứng dụng Woay từ trước để thực hiện bước cấu hình này

Bước 1:

Chọn "Chi tiết ứng dụng" để cấu hình

Bước 2:

Chọn "Thêm Kết Nối SMTP" và điền đầy đủ các trường thông tin

Bước 3:

Sau khi đã hoàn tất điền các trường thông tin cấu hình SMTP, chọn "Gửi Email Test" để kiểm tra xem bạn đã cấu hình thành công chưa, đã nhận được mail chưa, đã điền đúng các trường thông tin chưa.

Bạn có thể tham khảo thêm:

  1. Dịch vụ Email Server tại P.A Vietnam:

    SMTP Server: mailXX.maychuemail.com Port: 465 (SSL) Trong đó XX sẽ thay đổi tùy vào dịch vụ của bạn (hãy kiểm tra email đăng ký dịch vụ để có thông tin chính xác nhất)

Last updated