Phân quyền Quản trị - Cập nhật tên

Chỉnh sửa tên của link phân quyền.

Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Click chọn như thứ tự hình bên dưới:

Ngoài ra, Nhấn "Hủy" để hủy thao tác cập nhật.

Last updated