Quản lý tổ chức & giao dịch

  • Mỗi tài khoản đăng ký app.woay.vn sẽ tự động tạo ra một tổ chức

  • Tổ chức của bạn có thể thay đổi tên hoặc mời người khác vào tham gia tổ chức của mình với những phân quyền khác nhau

Last updated