2. Tạo game liên kết với website Haravan

Bạn cần phải hoàn tất tích hợp Haravan trên kho ứng dụng của Woay trước đó

Chọn thể loại game và kịch bản mong muốn

Bước 1:

Tại mục Danh sách game, lựa chọn game bạn mong muốn và nhấn nút Chọn game

Bước 2:

Chọn kịch bản bạn mong muốn bằng cách nhấn chọn vào kịch bản đó và nhấn nút Tiếp theo

Bước 3: Cấu hình chi tiết

  • Tạo game kịch bản Popup trên website Haravan

  • Tạo game kịch bản Sau khi mua hàng trên website Haravan

Last updated