Trỏ tên miền từ PA Việt nam

Truy cập trang quản trị tên miền của P.A Việt Nam và nhập thông tin tài khoản: https://access.pavietnam.vn

1. Trỏ tên miền chính:

Trong mục Default/ Cấu hình domain, bạn thêm mới bản ghi. Giả sử tên miền chính của bạn là tenmiencuaban.com, và bạn muốn tạo một tên miền chính mới là minigametenmiencuaban.com, thì bạn nhập thông tin sau:

Host record: @ Type (Loại): A Value (Giá trị): 103.92.30.179

2. Trỏ tên miền phụ:

Giả sử tên miền chính của bạn là tenmiencuaban.com, và bạn muốn tạo một tên miền phụ là minigame.tenmiencuaban.com thì bạn nhập thông tin sau:

Host record: minigame Type (Loại): A Value (Giá trị): 103.92.30.179

Last updated